Dec 28, 2008

Tidak Boleh Menjamakkan Solat Jumaat Dengan Asar

Bolehkah diqasar dan jamakkkan antara solat jumaat dengan asar . iaitu dengan menunaikan solat jumaat kemudian setelah selesai terus bangun mengerjakan solat asar secara qasar bagi orang yang bermusafir melebihi dua marhaah Salam

-------
MENJAMA SHALAT ASHAR DENGAN SHALAT JUM’AT

Oleh
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Banyak yang mempertanyakan tentang hukum menjama (menggabungkan) antara shalat Ashar dengan shalat Jum’at (sebagaimana) dalam kondisi diperbolehkan menjama shalat Ashar dengan Dzuhur. Maka, dengan meminta pertolongan kepada Allah, serta berharap hidayah dan taufiqNya, saya menjawab.

Tidak boleh menjama (menggabungkan) shalat Ashar dengan shalat Jum’at ketika diperbolehkan menjama antara shalat Ashar dan Dzuhur (karena ada alasan syar’i, seperti perjalanan,-red) . Seandainya seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh melintasi suatu daerah, lalu dia melakukan shalat Jum’at bersama kaum muslimin disana, maka (dia) tidak boleh menjama Ashar dengan shalat Jum’at.

Seandainya ada seorang yang menderita penyakit sehingga diperbolehkan untuk menjama shalat, (lalu ia) menghadiri shalat dan mengerjakan shalat Jum’at, maka dia tidak boleh menjama shalat Ashar dengan shalat Jum’at. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.

“Artinya : Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” [An-Nisaa : 103]

Maksudnya, (ialah) sudah ditentukan waktunya. Sebagian dari waktu-waktu ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala secara global dalam firmanNya.

“Artinya : Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh Malaikat)” [Al-Israa : 78]

Maksud kata ‘duluukusy syamsi’ (pada ayat di atas) ialah, tergelincirnya matahari ke arah barat. ‘ghasaqil lail’, maksudnya ialah gelapnya malam, yakni pertengahan malam.

Waktu-waktu itu mencakup empat shalat, yaitu : shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. Shalat-shalat ini terkumpul dalam satu rangkaian waktu, karena tidak ada pemisah di antara satu waktu ke waktu yang berikutnya. Ketika waktu salah satu shalat sudah habis, maka masuk waktu shalat berikutnya. Dan waktu shalat Shubuh terpisah, karena waktu shalat Isya tidak tersambung dengan waktu shalat Shubuh, serta waktu Shubuh tidak bersambung dengan waktu Dzuhur.

Tentang waktu-waktu shalat sudah dijelaskan secara terperinci oleh Sunnah di dalam hadits dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dan dari Jabir serta yang lainnya, yaitu :

[1]. Waktu shalat Dzuhur mulai dari tergelincirnya matahari sampai ketika bayangan sebuah benda sama panjang dengan aslinya.
[2]. Waktu shalat Ashar mulai dari ketika bayangan sebuah benda sama panjang dengan aslinya sampai tenggelam matahari. Akan tetapi, waktu ketika matahari telah menguning adalah waktu darurat [1]
[3]. Waktu shalat Maghrib mulai dari tenggelam matahari sampai hilangnya warna kemerahan dari ufuk sebelah barat.
[4]. Waktu shalat Isya mulai dari hilangnya warna kemerahan dari ufuk sebelah barat sampai pertengahan malam
[5]. Waktu shalat Shubuh mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari

Inilah aturan-aturan Allah dalam Al-Qur’an dan Sunnah RasulNya Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang waktu-waktu shalat. Barangsiapa yang melakukan shalat sebelum waktu yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan Sunnah RasulNya Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka dia mendapatkan dosa dan shalatnya tertolak. Begitu juga orang yang mengerjakannya setelah waktunya lewat tanpa udzur syar’i.

Demikian inilah yang dituntut oleh Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Berdasarkan uraian ini, maka orang yang menjama’ shalat Ashar dengan shalat Jum’at, berarti dia mengerjakan shalat Ashar sebelum waktunya, yaitu ketika bayangan sebuah benda sama panjang dengan aslinya, sehingga shalatnya batal dan tertolak serta wajib diganti.

Jika ada yang mengatakan, apakah tidak boleh mengqiyaskan jama shalat Ashar ke Jum’at dengan menjama shalat Ashar ke Dzuhur?

Jawabnya adalah tidak boleh, karena beberapa sebab :
[1]. Tidak ada qiyas dalam masalah ibadah.
[2]. Shalat Jum’at merupakan shalat tersendiri, memiliki lebih dari 20 hukum (ketentuan-ketentuan) tersendiri yang berbeda dengan shalat Dzuhur. Perbedaan seperti ini menyebabkannya tidak bisa disamakan (diqiyaskan) ke shalat yang lainnya.
[3]. Qiyas seperti (dalam pertanyaan diatas, -pent) ini bertentangan dengan dhahir sunnah. Dalam shahih Muslim, dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjama Maghrib dengan Isya di Madinah dalam kondisi aman dan tidak hujan.

Pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah juga turun hujan yang menimbulkan kesulitan, akan tetapi beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menjama shalat Ashar dengan Jum’at, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan lainnya dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminta hujan pada hari Jum’at saat beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas mimbar. Sebelum beliau turun dari mimbar, hujan turun dan mengalir dari jenggotnya. Ini tidak akan terjadi, kecuali disebabkan oleh hujan yang bisa dijadikan alasan untuk menjama shalat, seandainya boleh menjama Ashar dengan shalat Jum’at. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, pada hari Jum’at berikutnya, seseorang datang dan berkata : “Wahai, Rasulullah. Harta benda sudah tenggelam dan bangunan hancur, maka berdo’alah kepada Allah agar memberhentikan hujan dari kami”.

Kondisi seperti ini, (tentunya) memperbolehkan untuk menjama, jika seandainya boleh menjama ‘ shalat Ashar dengan shalat Jum’at.

Jika ada yang mengatakan “Mana dalil yang melarang menjama shalat Ashar dengan shalat Dzuhur?”

Pertanyaan seperti ini tidak tepat, karena hukum asal beribadah adalah terlarang, kecuali ada dalil (yang merubah hukum asal ini menjadi wajib atau sunat, -pent). Maka orang yang melarang pelaksanaan ibadah kepada Allah dengan suatu amalan fisik atau hati, tidak dituntut untuk mendatangkan dalil. Akan tetapi, yang dituntut untuk mendatangkan dalil ialah orang yang melakukan ibadah tersebut, berdasarkan firman Allah yang mengingkari orang-orang yang beribadah kepadanya tanpa dasar syar’i.

“Artinya : Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah” [Asy-Syuura : 21]

Dan firmanNya.

“Artinya : Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu” [Al-Maidah : 3]

Dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Artinya : Barangsiapa yang melakukan satu perbuatan yang tidak berdasarkan din ini, maka amalan itu tertolak.

Berdasarkan ini, jika ada yang menanyakan, “Mana dalil larangan menjama shalat Ashar dengan shalat Jum’at?” (Maka) kita mengembalikan pertanyaan “Mana dalil yang memperbolehkannya ? Karena hukum asal shalat Ashar dikerjakan pada waktunya. Ketika ada faktor yang memperbolehkan untuk menjama shalat Ashar, hukum asal ini bisa diselisihi, (maka yang) selain itu tetap pada hukum asalnya, yaitu tidak boleh diajukan dari waktunya.

Jika ada yang mengatakan, “Bagaimana pendapatmu jika dia berniat shalat Dzuhur ketika shalat Jum’at agar bisa menjama?”

Jawab, jika seorang imam shalat Jum’at di suatu daerah, berniat shalat Dzuhur dengan shalat Jum’atnya, maka tidak syak lagi (demikian) ini merupakan perbuatan haram, dan shalatnya batal. Karena bagi mereka, shalat Jum’at itu wajib. Jika ia mengalihkan shalat Jum’at ke shalat Dzuhur, berarti mereka berpaling dari perintah-perintah Allah kepada sesuatu yang tidak diperintahkan, sehingga berdasarkan hadits di atas, (maka) amalnya batal dan tertolak.

Sedangkan jika yang berniat melaksanakan shalat Jum’at dengan niat Dzuhur adalah –seorang musafir (misalnya) yang bermakmum kepada orang yang wajib melaksanakannya, maka perbuatan musafir ini juga tidak sah. Karena, ketika dia menghadiri shalat Jum’at, berarti dia wajib melakukannya. Orang yang terkena kewajiban shalat Jum’at namun dia melaksanakan shalat Dzuhur sebelum imam salam dari shalat Jum’at, maka shalat Dzuhurnya tidak sah.

Demikianlah penyusun kitab Al-Muntaha dan kitab Al-Iqna menuliskan, bahwa tidak boleh menggabungkan Ashar dengan shalat Jum’at. Kedua penyusun kitab ini menyebutkannya di awal bab tentang shalat Jum’at.

Saya jelaskan secara panjang lebar, karena hal ini dibutuhkan. Semoga Allah membimbing kita kepada kebenaran, memberikan manfaat, sesungguhnya Allah Maha Dermawan.

[Ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin 12/06/1419H]


[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 10/Tahun IX/1426H/12005. Diambil dari Fatawa Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Diterbitkan oleh Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183]
_________
Foote Note
[1]. Orang yang mengerjakan shalt Ashar pada waktu ini tanpa ada udzur syar'i, maka shalatnya sah tapi dia berdosa. Lihat Al-Wajiz hal. 68,-pent

5 comments:

sribuat said...

a'kum,

ada ustaz yang mengatakan jika bermusafir, kalau bertolak sebelum subuh maka orang bermusafir tidak wajib sembahyang jumaat, tetapi jika bertolak selepas subuh, maka orang yang bermusafir tadi wajib menunaikan solat jumaat. mohon penjelasan tuan.

Admin said...

Pendapat majoriti fuqaha, seorang yang musafir yang memenuhi syarat qasar solat, tidak wajib untuk solat Jumaat. Tidak ditemui riwayat Nabi saw ada melakukan solat Jumaat dalam mana-mana peperangan atau ekpedisi perjalanan yang baginda lakukan. Tidak ada riwayat dari para sahabat selepas kewafatan baginda bahawa mereka ada melakukan solat Jumaat ketika musafir.

Pendapat bertentangan mewajibkan musafir solat jumaat berhujah atas dasar bahawa tiada nas atau dalil sahih yang mengatakan seorang yang musafir tidak perlu menghadiri solat Jumaat.

Untuk jalan selamat dan jalan pertengahan adalah lebih berusaha menghadiri solat jumaat ketika dalam musafir.

"Jumaat adalah benar, wajib atas semua umat Islam dengan berjemaah kecuali empat golongan - hamba sahaya, wanita, anak-anak atau orang sakit." (Maksud hadith dari Thariq bin Syihab ra, Sunan Abu Daud - no: 1026 dan disahihkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Iraqi dan asy-Shaukani, Nail-ul-Authar, 3/527)

Anonymous said...

Asalamualaikum Moderator,

Masyarakat selalu mengamalkan bacaan yassin beramai ramai pada malam jumaat. kebiasaannya diletakkan air mineral di tengah tengah untuk tujuan air penerang hati dan sebagainya. Adakah perbuatan ini di anggap bidaah. Jika dibolehkan, apakah ada dalilnya.
Wassalam

IBNU MUSLIM said...

Antara ulama semasa yang menyatakan harus menjamakkan solat Jumaat dengan solat Asar ialah Syeikh A'llamah Ibnu Qu'ud r.a, Syeikh Abdullah bin Jibrin, Syeikh Soleh al-Luhaidan, Syeikh Sulaiman al-'Ulwan, Syeikh Sulaiman al-Majid, Prof Dr. Sa'ud bin Abdullah al-Fanisan dan lain-lain.

Prof. Dr Sa'ud bin Abdullah, prof tafsir dan bekas dekan Fakulti Syariah Universiti al-Imam telah menyatakan bahawa fuqaha mengharuskan jamak solat Jumaat dengan solat Asar. Dalam kajian yang dibuat, beliau telah membawa lima hujah bagi membuktikan pandangan yang menyatakan harus menjamakkan solat Jumaat dengan solat Asar. Untuk melihat kajian yang telah dibuat oleh Prof. Dr Sa'ud dalam permasalahan ini, bolehlah melihatnya di alamat berikut:

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-108130.htm

Sebagai kesimpulan, menjamakkan solat Jumaat dengan solat Asar merupakan masalah khilaf. Setiap ulama mempunyai pandangannya. Saya cenderung kepada pandangan yang menyatakan keharusan menjamakkan solat Jumaat dengan solat Asar berdasar kajian yang telah dibuat oleh Prof. Dr Sa'ud bin Abdullah al-Fanisan.

Sekian والله أعلم بالصواب

Disediakan oleh:
Ustaz Ahmad Zainal Abidin
Setiausaha MUIS

http://muis.ismaweb.net/2010/07/menjamakkan-solat-jumaat-dengan-solat-asar/

Anonymous said...

salam ust..

bagi pesakit buah pinggang yg menjalani rawatan hemodialisis pada hari jumaat,
adakah dibolehkan solat jumaat dijamak dgn waktu asar kerana proses rawatan hemodialisis ada dari pukul 4ptg hingga pukul 8mlm..jadi waktu asarnye akan habis semasa sdg menjalani rawatan.

2. kalau boleh macam mana dgn cara niatnye?

Post a Comment